VEDTEKTER
for

Pensjonistuniversitetet i Larvik


§1 Formål

Pensjonistuniversitetet har som formål å gi pensjonister og andre over 60 år mulighet til livslang
læring. Det skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for å skape menneskelig kontakt.

§2 Medlemskap
Alle pensjonister uansett alder og andre over 60 år kan bli medlemmer.

§3 Styret
Pensjonistuniversitetet ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Styrets leder velges for 1 år. Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem velges for 2 år slik at 2 av
dem er på valg hvert annet år. Valg av varamedlemmer til styret og andre tillitsverv er for 1 år. Det er
anledning til gjenvalg.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede og styret er lovlig innkalt. Vedtak kan
fattes når minst 3 av styrets medlemmer stemmer for det.

Styret trekker opp retningslinjer for foreningens drift og treffer avgjørelser i alle saker som ikke hører
inn under årsmøtet. Styret oppnevner komiteer etter behov. Etablerte komiteer velges på årsmøtet.

Styret forvalter foreningens midler på beste måte. Foreningens kapital skal kun plasseres i bank eller
sikre verdipapirer.

Styret utpeker representanter til regionale møter eller landsmøter.

Pensjonistuniversitetet forpliktes ved underskrift av lederen eller 2 styremedlemmer.

§4 Årsmøtet
Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av styret med minst 3 ukers
varsel. Forslag må være skriftlige og være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning

2. Årsregnskap

3. Fastsettelse av kontingent

4. Innkomne forslag

5. Valg av leder, 2 øvrige styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret, revisor med
varamann samt medlemmer til etablerte komiteer. Valgkomiteens leder forestår
valgene.

6. Valg av leder og 2 medlemmer til valgkomiteen etter forslag fra styret.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende
. Valget skal foregå skriftlig hvis det forlanges.

 §5 Valgkomite
Valgene på årsmøtet forberedes av en valgkomite på 3 medlemmer. Styret bør arbeide for at minst
ett medlem av valgkomiteen gjenvelges. Valgkomiteen bør ha sitt første møte senest 15. november.

I sitt arbeid skal valgkomiteen forsøke å bevare kontinuiteten i styret. Valgkomiteen samarbeider
med styrets leder.

 §6 Endring av vedtekter
Endring av vedtekter skjer på årsmøtet og krever to tredjedels flertall av de fremmøtte.
Endringsforslaget skal være nevnt i innkallingen til årsmøtet.

§7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan holdes hvis styret bestemmer det eller hvis minst 25 av foreningens
medlemmer skriftlig krever det.

Ekstraordinært årsmøte innkalles etter samme regler som det ordinære årsmøtet. Bare saker som er
nevnt i innkallingen kan behandles.

 §8 Oppløsning
Oppløsning av foreningen er gyldig bare når det gjøres vedtak med tre firedels flertall på 2
påfølgende årsmøter, etter at forslag om oppløsning er nevnt i innkallingene.

Hvis endelig vedtak om oppløsning på andre årsmøte er gyldig, overføres foreningens midler til Larvik
kommune. Midlene skal brukes til å sette i gang tilsvarende virksomhet som den
Pensjonistuniversitetet har drevet med eller annen sosial virksomhet for pensjonister.

 
Vedtatt på årsmøte 17. februar 2004

Endret på årsmøtet 15. februar 2012